artykuł nr 1

Rejestr zarządzeń 2013 rok

 

 

L.p.

Nr

Zarządzenia

Data

podjęcia

Treść zarządzenia (w sprawie)

 

1.

 

0050.1.2013

 

15.01.2013 r.

Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na

: „Dostawa oleju opałowego w ilości 35 000 litrów w 2013 roku do Urzędu Gminy w Przyrowie”.

 

2.

 

Or.0050.2.2013

 

21.01.2013 r.

Powołania komisji spisowej do przeprowadzenia spisu

dokumentów z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej będących w zakresie czynności P. Małgorzaty Janickiej.

 

 

3.

 

 

Or.0050.3.2013

 

 

30.01.2013 r.

Wprowadzenia: planu finansowego Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r. oraz planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2013r.

 

4.

 

Or.0050.4.2013

 

30.01.2013 r.

Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

 

5.

 

Or.0050.5.2013

 

04.02.2013 r.

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2013 roku.

 

 

6.

 

 

Or.0050.6.2013

 

 

18.02.2013 r.

Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia po

stępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zarębice Gmina Przyrów”.

 

7.

 

0050.7.2013

 

25.02.2013 r.

Powołania komisji konkursowej rozstrzygającej otwart

y konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2013 roku.

 

8.

 

0050.8.2013

 

25.02.2013 r.

Zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej rozstrzygającej otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w 2013 roku.

 

 

9.

 

 

Or.0050.9.2013

 

 

25.02.2013 r.

Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:„Zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i gości w miejscowości Wola Mokrzeska Gmina Przyrów”.

10.

Or.0050.10.2013

25.02.2013 r.

Przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów następujących uchwał w sprawie:
1. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyrów,
2. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
3. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

11.

Or.0050.11.2013

05.03 2013 r.

Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont domu wiejskiego w miejscowości Sygontka Gmina Przyrów”.

12.

Or.0050.12.2013

15.03.2013 r.

Wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2013r.

13.

Or.0050.13.2013

15.03.2013 r.

Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

14.

Or.0050.14.2013

15.03.2013 r.

Zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Przyrowie.

15.

Or.0050.15.2013

22.03.2013 r.

Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

16.

Or.0050.16.2013

22.03.2013 r.

Wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

17.

Or.0050.17.2013

25.03. 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok i informacji o stanie mienia Gminy Przyrów.

18.

Or.0050.18..2013

25.03. 2013 r.

Nabycie nieruchomości.

19.

Or.0050.19.2013

25.03. 2013 r.

Nabycie nieruchomości.

20.

Or.0050.20.2013

28.03. 2013 r.

Zaciągnięcie pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

21.

Or.0050.21.2013

29.03. 2013 r.

Wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

22.

Or.0050.22.2013

29.03. 2013 r.

Realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej gminy Przyrów w 2013 r.

23.

Or.0050.23.2013

15.04 2013 r.

Ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Gminie Przyrów.

24.

Or.0050.24.2013

29.04 2013 r.

Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

25.

Or.0050.25.2013

29.04 2013 r.

Wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013 r.

26.

Or.0050.26.2013

29.04 2013 r.

Procedury wyłonienia wykonawców zamówień o wartości wyżej niż 5 tys.PLN netto jednocześnie poniżej 14 000,00 tys. euro netto realizowanych w ramach projektu: Samocena CAF – profesjonalizacja JST – POKL.05.02.01-00-044/12.

27.

Or.0050.27.2013

29.04. 2013 r.

Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

28.

Or.0050.28.2013

17.05. 2013 r.

Wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

29.

Or.0050.29.2013

20.05. 2013 r.

Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Woli Mokrzeskiej Gmina Przyrów”

30.

Or.0050.30.2013

22.05. 2013 r.

Zmiany Zarządzenia Nr Or.0050.29.2013 Wójta Gminy Przyrów z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Woli Mokrzeskiej Gmina Przyrów”

31.

Or.0050.31.2013

24.05. 2013 r.

Udzielania przez Wójta Gminy Przyrów pożyczki Klubowi Sportowemu „Piast” w Przyrowie na realizację zadania pn. „Wykonanie pomocniczego boiska sportowego i ogrodzenie terenu sportowo-rekreacyjnego „Brzózki” w Przyrowie” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.

32.

Or.0050.32.2013

29.05. 2013 r.

Wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

 

33.

Or.0050.33.2013

31.05. 2013 r.

Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

34.

Or.0050.34.2013

03.06. 2013 r.

Szczegółowy procedur w zakresie przekazywania środków finansowych na pokrycie wydatków realizowanych przez jednostki działające na terenie Gminy Przyrów.

35.

Or.0050.35.2013

03.06. 2013 r.

Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

36.

Or.0050.36.2013

03.06. 2013 r.

Wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

37.

Or 0050/37 /2013

05.06. 2013 r.

Wykazu nieruchomości do dzierżawy.

38.

Or 0050/38 /2013

10.06. 2013 r.

Wykazu nieruchomości do dzierżawy.

39.

Or.0050.39.2013

14.06. 2013 r.

Wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

40.

Or.0050.40.2013

14.06. 2013 r.

Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie dysponowania budżetami jednostek.

41.

Or.0050.41.2013

17.06. 2013r.

Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

42.

Or.0050.42.2013

17.06. 2013r.

Wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

43.

Or.0050.43.2013

02.07. 2013 r.

Odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie Pani mgr Marii Stępień.

44.

Or.0050.44.2013

04.07. 2013 r.

Powołania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do składu komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie.

45.

Or.0050.45.2013

04.07. 2013 r.

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

46.

Or.0050.46.2013

04.07. 2013 r.

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

47.

Or.0050.47.2013

04.07. 2013 r.

Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

48.

Or.0050.48.2013

04.07. 2013 r.

Wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

49.

Or.0050.49.2013

08.07. 2013 r.

Powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie.

50.

 

 

 

51.

 

 

 

52.

Or.0050.52.2013

08.07. 2013 r.

Szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Przyrowie.

53.

Or.0050.53.2013

12 .07. 2013 r.

Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego P. Agnieszki Wiśniewskiej-Nowak.

54.

Or.0050.54.2013

17.07. 2013 r.

Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Zielona w Przyrowie gmina Przyrów.

55.

Or.0050.55.2013

18.07.2013 r.

Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

56.

Or.0050.56.2013

18.07.2013 r.

Wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

 

57.

Or.0050.57.2013

25.07.2013 r.

Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont Domu Wiejskiego w miejscowości Sygontka Gmina Przyrów – modernizacja kotłowni”

58.

Or.0050.58.2013

26.07.2013 r.

Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przyrów w roku szklonym 2013/2014”.

59.

Or.0050.59.2013

29 .07. 013 r.

Zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie ul. Szkolna 44.

60.

Or.0050.60.2013

30.07.2013 r.

Powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie ul. Szkolna 44.

61.

Or.0050.61.2013

30.07.2013 r.

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

62.

Or.0050.62.2013

31.07.2013 r.

Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Przyrów”.

63.

Or.0050.63.2013

14.08.2013 r.

Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

64.

 

 

 

65.

Or.0050.65.2013

19.08.2013 r.

Rozpatrzenia uwag złożonych do sporządzanej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów.

66.

Or.0050.66.2013

20.08.2013 r.

Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przyrów” i „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Przyrów”.

67.

Or.0050.67.2013

22.08.2013 r.

Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku.

68.

Or.0050.68.2013

28.08.2013 r.

Aktualizacji wykazu programów wykorzystywanych w księgowości urzędu gminy.

69.

 

 

 

70.

Or.0050.70.2013

29.08.2013 r.

Przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „MAGNOLIA 2013” na terenie Gminy Przyrów.

71.

Or.0050.71.2013

06.09.2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013rok.

72.

Or.0050.72.2013

06.09.2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

73.

Or.0050.73.2013

17.09.2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

74.

Or.0050.74.2013

18.09.2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013rok.

75.

Or.0050.75.2013

18.09.2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

76.

Or.0050.76.2013

18.09.2013 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

77.

Or.0050.77.2013

20.09.2013 r.

w sprawie przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej znajdującej się w magazynie na terenie gminy Przyrów

78.

Or.0050.78.2013

27.09.2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

79.

Or.0050.79.2013

01.10.2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

80.

Or.0050.80.2013

01.10.2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

81.

Or.0050.81.2013

11.10.2013 r.

w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania systemu kontroli zarządczej.

82.

Or.0050.82.2013

11.10.2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym w latach 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016”

83.

Or.0050.83.2013

18.10.2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

84.

Or.0050.84.2013

25.10.2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013rok.

85.

Or.0050.85.2013

25.10.2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

86.

Or.0050.86.2013

07.11.2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

87.

Or.0050.87.2013

07.11.2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

88.

Or.0050.88.2013

12.11.2013 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na rok 2014.

89.

Or.0050.89.2013

12.11.2013 r.

w sprawie: projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

90.

Or.0050.90.2013

12.11.2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym w latach 2013-2014”.

91.

Or.0050.91.2013

15.11.2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

92.

Or.0050.92.2013

15.11.2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

93.

Or.0050.93.2013

19.11.2013 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Przyrowie.

94.

Or.0050.94.2013

25.11.2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kopaniny, Sieraków, Wola Mokrzeska, Zalesice, Przyrów i Smyków, Gmina Przyrów”.

95.

Or.0050.95.2013

25.11.2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

96.

Or.0050.96.2013

25.11.2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013 r.