artykuł nr 36

Zarządzenie Nr Or.0050.69.2013

artykuł nr 37

Zarządzenie Nr Or.0050.68.2013

w sprawie: aktualizacji wykazu programów wykorzystywanych w księgowości urzędu gminy.
artykuł nr 38

Zarządzenie Nr Or.0050.67.2013

w sprawie:  informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku.
artykuł nr 39

Zarządzenie Nr Or.0050.66.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przyrów” i „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Przyrów”.
artykuł nr 40

Zarządzenie Nr Or.0050.65.2013

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do sporządzanej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów.
Dostępne kategorie:
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013