artykuł nr 1

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Przyrów informuje o możliwości zapoznania się z projektem: „Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2020 rok”.

Uwagi i propozycje wraz z uzasadnieniem dotyczące powyższego projektu można składać do dnia 2 września 2019 r. w formie:

  • pisemnej (Urząd Gminy Przyrów, 42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7),
  • telefonicznej (nr 34/3554 120 do 123),
  • za pośrednictwem faxu (34/3554 120 do 123 wew. 21) lub
  • pocztą elektroniczną (przyrow@przyrow.pl).

Za datę zgłoszenia uwag uznaje się datę wpływu do UG Przyrów.