artykuł nr 6

Konsultacje w sprawie projektów uchwał...

Wójt Gminy Przyrów ogłasza konsultacje społeczne nt. projektów uchwał w sprawie: zmiany uchwały Nr 110/XVII/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości; zmiany uchwały Nr 109/XVII/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
artykuł nr 7

Konsultacje w sprawie uchwalenia aktów prawa...

Wójt Gminy Przyrów ogłasza konsultacje społeczne nt. projektów uchwał w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przyrów; określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
artykuł nr 8

Konsultacje społeczne związane z uchwaleniem...

Wójt Gminy Przyrów ogłasza konsultacje społeczne nt. projektów uchwał w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przyrów; określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości; wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
artykuł nr 9

Konsultacje dotyczące wymagań związanych z...

Wójt Gminy Przyrów ogłasza konsultacje społeczne nt. Projektu uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.