artykuł nr 1

Konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Wójt Gminy Przyrów i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie ogłasza konsultacje dotyczące Uchwały w sprawie  określenia zasad zwrotu wydatków  w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii, propozycji oraz ewentualnych uwag na temat Uchwały będącej przedmiotem konsultacji. W związku z tym zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów prowadzących działalność statutową tych organizacji na  terenie Gminy Przyrów do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 27 listopada 2023 r do 04 grudnia 2023 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Formularz należy:

 • przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie, ul. Częstochowska 7;
 • złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przyrowie lub
 • przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gops@przyrow.pl.
artykuł nr 2

Konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028

Wójt Gminy Przyrów i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie ogłasza konsultacje dotyczące Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii, propozycji oraz ewentualnych uwag na temat Uchwały będącej przedmiotem konsultacji. W związku z tym zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów prowadzących działalność statutową tych organizacji na  terenie Gminy Przyrów do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 27 listopada 2023 r do 04 grudnia 2023 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Formularz należy:

 • przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie, ul. Częstochowska 7
 • złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przyrowie lub
 • przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gops@przyrow.pl
artykuł nr 3

Konsultacje dotyczące "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przyrów na lata 2023 - 2025"

Wójt Gminy Przyrów i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie ogłasza konsultacje dotyczące "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przyrów  na lata 2023 – 2025".

Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii, propozycji oraz ewentualnych uwag na temat Gminnego Programu będącego przedmiotem konsultacji. W związku z tym zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów prowadzących działalność na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Przyrów do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 16 listopada 2023 r do 30 listopada 2023 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Formularz należy:

 • przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie, ul. Częstochowska 7
 • złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przyrowie lub
 • przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gops@przyrow.pl
artykuł nr 4

Konsultacje projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2024 rok

Wójt Gminy Przyrów informuje o możliwości zapoznania się z projektem Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2024 rok.

Uwagi i propozycje wraz z uzasadnieniem dotyczące powyższego projektu można składać do dnia 27 października 2023 r. w formie:

 • pisemnej (Urząd Gminy Przyrów 42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7);
 • telefonicznej (nr 34/3554 120 do 123);
 • pocztą elektroniczną (przyrow@przyrow.pl);
 • za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP: /9w99dche0v/skrytka lub /9w99dche0/SkrytkaESP

Za datę zgłoszenia uwag uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Przyrów.

artykuł nr 5

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Przyrów na lata 2023-2030

Wójt Gminy Przyrów ogłasza konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Przyrów na lata 2023 - 2030.

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom i innym podmiotom złożenie uwag dotyczących projektu ww. dokumentu.

Konsultacje zostaną prowadzone w terminie: od 30 stycznia 2023 roku do 06 marca 2023 roku.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać:

 1.  pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy wraz z projektem Strategii do dnia 06 marca 2023 r. w następujący sposób:
  1. złożenie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Przyrów, Częstochowska 7, 42-248 Przyrów poprzez wrzucenie do specjalnie przygotowanej w tym celu skrzynki podawczej znajdującej się w Sekretariacie Urzędu;
  2. pocztą na adres Urzędu Gminy Przyrów, Częstochowska 7, 42-248 Przyrów (decyduje data wpływu do Urzędu);
 2. Elektronicznie w następujący sposób:
  1. poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP)
  2. poprzez system ePUAP - adres skrytki Urzędu Gminy Przyrów /9w99dche0v/skrytka lub /9w99dche0v/SkrytkaESP (decyduje data wpływu do Urzędu)

Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem będą zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Przyrów - w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.