artykuł nr 1

Ankieta konsultacyjna w sprawie nadania miejscowości Przyrów statusu miasta

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przyrów

W dniu 22 grudnia 2022 roku rozpoczęły się konsultacje w sprawie nadania miejscowości Przyrów statusu miasta, które potrwają do 31 stycznia 2023 roku. Celem konsultacji jest zasięgnięcie opinii mieszkańców Gminy Przyrów wyrażonej poprzez oddanie głosu: poparcia, przeciwnego lub wstrzymującego się w odpowiedzi na pytanie zawarte w ankiecie: "Czy jesteś za nadaniem miejscowości Przyrów statusu miasta?" oraz ewentualnym zaprezentowaniu dodatkowych opinii lub propozycji w rubryce "Uwagi".

Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza ankiety konsultacyjnej dostępnego poniżej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów.

Wypełnione ankiety można składać:

 • osobiście w Urzędzie Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów,
 • listownie na adres Urzędu Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów,
 • pocztą elektroniczną na adres: przyrow@przyrow.pl.

Konsultacje mają charakter ogólnogminny, co oznacza, że mogą brać w nich udział mieszkańcy wszystkich miejscowości z terenu Gminy Przyrów w wieku od 13 roku życia.

Zachęcamy Państwa do udziału w konsultacjach. Pamiętajmy, że zarówno bogata historia, szacunek do przodków, jak i zachowane do dnia dzisiejszego: Przywilej lokacyjny miasta Przyrowa w tłumaczeniu  z łaciny na język polski, pieczęć miasta Przyrowa z 1783 roku, mapa miasta Przyrowa z 1826 roku są najlepszą motywacją do działań związanych z przywróceniem miejscowości Przyrów, utraconych ponad 150 lat temu, praw miejskich.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Przyrów w sprawie nadania miejscowości Przyrów statusu miasta

artykuł nr 3

Obwieszczenie w sprawie kalendarza dodatkowych polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2022/2023 - Koło Łowieckie „SŁONKA”

artykuł nr 4

Obwieszczenie w sprawie kalendarza dodatkowych polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2022/2023 - Koło Łowieckie ŁOŚ

artykuł nr 5

XXXIX sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu  28 grudnia (środa) 2022 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy XXXIX sesję Rady Gminy w Przyrowie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami – referent Wójt Robert Nowak.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie korespondencji wpływającej do Rady Gminy według jej kompetencji – referent Przewodniczący Rady Maria Stępień.
 7. Informacja Wójta o sposobie realizacji interpelacji Radnych – referent Wójt Robert Nowak.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2022-2030 – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny ścieków dopływających z terenu Gminy Przyrów na 2023 rok – referent kierownik GZK Mirosław Czarnecki
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wpf na lata 2023-2035 – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2023 rok – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
  1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej
  2. Odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady
  3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
  4. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
  5. Głosowanie nad uchwałą budżetową.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców – referent Sekretarz Dorota Wojciechowska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Rady Gminy w Przyrowie oraz Planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Przyrowie na 2023 rok – referent Przewodniczący Rady Gminy oraz Przewodniczący Komisji.
 15. Komunikaty i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.