artykuł nr 1

Obwieszczenie nr R.o.6220.2.13.2021 z dnia 20 października 2021 r.

Dotyczy: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi Przyrów - Knieja”, zlokalizowanego na działkach ewidencyjne nr: 1448, 1355, 1488, 1403, 1354, 1447, 1356, 1275, 1274 obręb Przyrów, 53, 52, 51 obręb Knieja, gmina Przyrów, województwo śląskie.

artykuł nr 2

Obwieszczenie nr R.o.6151.4.2021 z dnia 5 października 2021 roku

Dotyczy: podania do publicznej wiadomości publicznej wiadomości harmonogramu polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2020/2021 przez Koło Łowieckie „ŁOŚ” w Częstochowie.

artykuł, nr 3

Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 27 września 2021 roku, o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji środowiskowej

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2021-10-12

artykuł nr 4

XXIV sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu 20 września (poniedziałek) 2021 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy XXIV sesję Rady Gminy w Przyrowie, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XXIV sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z XXII i XXIII-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 5. Wręczenie decyzji Wójta Gminy Przyrów w sprawie przyznania stypendium za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia, dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Przyrów.
 6. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami – referent Wójt Robert Nowak.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie korespondencji wpływającej do Rady Gminy według jej kompetencji – referent Przewodniczący Rady Maria Stępień.
 8. Informacja Wójta o sposobie o sposobie realizacji interpelacji Radnych – referent Wójt Robert Nowak.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 – referent Dyrektor ZSP w Przyrowie – Halina Trojak, Dyrektor NSP – Regina Deska.
 10. Przedstawienie informacji na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy – referent Komendant Miejski PSP w Częstochowie.
 11. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowanych działaniach zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy – referent Komendant Komisariatu Policji w Koniecpolu.
 12. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2022 rok – referent Dorota Wojciechowska.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przyrów, na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa w Zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Złoty Potok – referent Robert Deska.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki komunalnej – referent Joanna Nowakowska.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przyrów” – referent Kierownik GZK – Mirosław Czarnecki.
 19. Komunikaty i wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.
artykuł nr 5

Ogłoszenie z dnia 30 sierpnia 2021 r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego