artykuł nr 1

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

Uprzejmie informuję, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr Or.0050.4.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 25 stycznia 2021 roku

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2021 roku, statystycznej liczbie uczniów

Załączniki:
Treść ogłoszenia228 KB
artykuł nr 4

XIX - nadzwyczajna - sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w trybie art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu  28 stycznia (czwartek) 2021 roku o godzinie 13:00 XIX – nadzwyczajną – sesję Rady Gminy w Przyrowie, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad XVII sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/119/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectwa Zalesice – referent  Joanna Nowakowska.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/120/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectwa Sieraków – referent  Joanna Nowakowska.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/121/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectwa Sygontka – referent  Joanna Nowakowska.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/122/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectwa Staropole – referent  Joanna Nowakowska.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy w Przyrowie oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Przyrowie na 2021 rok – referujący Przewodnicząca Rady Gminy oraz Przewodniczący komisji stałych Rady Gminy w Przyrowie.
  8. Komunikaty i wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.
artykuł nr 5

Informacja Wójta Gminy Przyrów w sprawie podjęcia działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych