artykuł nr 1

XXX sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w trybie art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), Przewodniczący Rady Gminy   zwołuje w dniu  14 stycznia (piątek) 2022 roku o godz. 11:00 XXX sesję Rady Gminy w Przyrowie, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XXX sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z XXVIII i XXIX-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami – referent Wójt Robert Nowak.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie korespondencji wpływającej do Rady Gminy według jej kompetencji – referent Przewodniczący Rady Maria Stępień.
 7. Informacja Wójta o sposobie realizacji interpelacji Radnych – referent Wójt Robert Nowak.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/173/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/2019 Rady Gminy Przyrów z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej dla sołtysów Gminy Przyrów – referent Justyna Pelikan.
 13. Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady i komisji stałych Rady za 2021 rok – referenci: Przewodniczący Rady Maria Stępień oraz Przewodniczący komisji stałych Rady Gminy.
 14. Komunikaty i wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.
artykuł nr 2

Wznowienie obrad XXIX - nadzwyczajnej - sesja Rady Gminy w Przyrowie

 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w trybie art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) oraz na podstawie pisma Wojewody Śląskiego nr NPII.4100.309.2021 z dnia 29.12.2021 roku Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia,  że w dniu  30 grudnia (czwartek) 2021 roku o godz. 8:30
zostaną wznowione obrady XXIX – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyrowie
, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Wznowienie obrad XXIX sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury i Bibliotece w Przyrowie – referent Sekretarz Dorota Wojciechowska.
 4. Komunikaty i wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad.
artykuł nr 3

Obwieszczenie nr R.o.6151.14.2021 z dnia 27 grudnia 2021 roku

Dotyczy: podania do publicznej wiadomości dodatkowego harmonogramu polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2021/2022 przez Koło Łowieckie "SŁONKA" w Częstochowie.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego z dnia 27 grudnia 2021 r.

Załączniki:
Treść ogłoszenia128 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego

Załączniki:
Treść ogłoszenia108 KB