artykuł nr 1

Informacja Wójta Gminy Przyrów dotycząca publikacji sprawozdań finansowych

Informujemy że w zakładce Sprawozdania finansowe Biuletynu Informacji Publicznej zostały opublikowane sprawozdania finansowe Gminy Przyrów łączne jednostek: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie, oraz sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy za 2020 r.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Nr SKO.4102.4.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Obwieszczenie dotyczy uchylenia decyzji Wójta Gminy Przyrów z dnia 7 stycznia 2021 r. nr R.o.6220.2.3.2020.2021 odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego - kurnika o obsadzie do 210 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą".

artykuł nr 3

XXI sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w trybie art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu 6 maja (czwartek) 2021 roku o godz. 12:00 XXI sesję Rady Gminy w Przyrowie, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XXI sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z XX sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami – referent Wójt Robert Nowak.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami oraz korespondencji wpływającej do Rady Gminy według jej kompetencji – referent Przewodniczący Rady Maria Stępień.
 7. Informacja Wójta o sposobie realizacji interpelacji Radnych – referent Wójt Robert Nowak.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przyrów na rok szkolny 2021/2022 – referent Dorota Wojciechowska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie – referent  Anna Kowalska-Fert.
 11. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej – referent Iwona Kremblewska.
 12. Komunikaty i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.
artykuł nr 4

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2021 roku, statystycznej liczbie uczniów - I aktualizacja

Załączniki:
Treść ogłoszenia178 KB
artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Przyrów, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany