artykuł nr 1

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Przyrowie

Strukturę organizacyjną Urzędu stanowią:

 1. Kierownictwo Urzędu:
  1. Wójt Gminy;
  2. Sekretarz Gminy;
  3. Skarbnik Gminy pełniący funkcję Kierownika Referatu Finansowego.
 2. Komórki organizacyjne Urzędu:
  1. Referat Finansowy (FN):
   • Skarbnik Gminy pełniący funkcję Kierownika Referatu
   • Stanowiska:
    • do spraw księgowości budżetowej
    • do spraw księgowości budżetowej
    • do spraw obsługi gotówkowej i bezgotówkowej urzędu
    • do spraw księgowości podatkowej
    • do spraw wymiaru podatku i opłat lokalnych
  2. Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami (RO):
   • Kierownik Referatu
   • Stanowiska:
    • do spraw ochrony środowiska
    • do spraw gospodarki gruntami, rolnictwa i leśnictwa
  3. Urząd Stanu Cywilnego (USC):
   • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
   • Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  4. Sekretarz Gminy, Oświata (Sg, OŚ)
  5. Samodzielne stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy i drogownictwa (RG);
  6. Samodzielne stanowisko do spraw planowania przestrzennego i zamówień publicznych (PLP)
  7. Samodzielne stanowisko do spraw kadr, zezwoleń na alkohole, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (OC)
  8. Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych (EL)
  9. Samodzielne stanowisko do spraw organizacyjnych, kultury i zdrowia (Or)
  10. Informatyk urzędu, sprawy działalności gospodarczej i ochrony przeciwpożarowej (IF, DZG)
  11. Pion ochrony, który tworzą (IN):
   • Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
   • Kierownik Kancelarii Tajnej
   • Kancelaria Tajna
 3. Pełnomocnicy:
  1. Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych (PO)
  2. Pełnomocnik Wójta do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PRPA)