artykuł nr 1

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Przyrowie

Strukturę organizacyjną Urzędu stanowią:

 1. Kierownictwo Urzędu:
  1. Wójt Gminy;
  2. Zastępca Wójta (ZW);
  3. Sekretarz Gminy (SG);
  4. Skarbnik Gminy pełniący funkcję Kierownika Referatu Finansowego.
 2. Komórki organizacyjne Urzędu:
  1. Referat Finansowy (FN):
   • Skarbnik Gminy pełniący funkcję Kierownika Referatu;
   • Stanowiska:
    • do spraw księgowości budżetowej;
    • do spraw ewidencji podatku VAT, środków trwałych i należności cywilno i publiczno - prawnych;
    • do spraw obsługi gotówkowej i bezgotówkowej urzędu;
    • do spraw księgowości podatkowej;
    • do spraw wymiaru podatku i opłat lokalnych;
  2. Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami (RO):
   • Kierownik Referatu;
   • Stanowiska:
    • do spraw ochrony środowiska;
    • do spraw gospodarki gruntami, rolnictwa i leśnictwa;
    • do spraw wymiaru i egzekucji opłat za opłaty komunalne;
  3. Urząd Stanu Cywilnego (USC):
   • Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jest Wójt Gminy;
   • Zastępca Kierownika USC;
  4. Sekretarz Gminy, Oświata (SG, OŚ);
  5. Samodzielne stanowisko do spraw obsługi rady gminy i drogownictwa (RG);
  6. Samodzielne stanowisko do spraw planowania przestrzennego i zamówień publicznych (PLP);
  7. Samodzielne stanowisko do spraw kadr, zezwoleń na alkohol, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej (OC);
  8. Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych (EL);
  9. Samodzielne stanowisko do spraw organizacyjnych, kultury i zdrowia (Or);
  10. Samodzielne stanowisko do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych (SZ);
  11. Informatyk urzędu, sprawy działalności gospodarczej i ochrony przeciwpożarowej (IF, DZG);
  12. Kierowca autobusu szkolnego, pracownik gospodarczy;
  13. Stanowiska obsługi - sprzątaczki;
  14. Pion ochrony, który tworzą (IN):
   • Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych;
   • Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych;
   • Pracownik sekretariatu Urzędu.
 3. Pełnomocnicy:
  1. Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych (POIN);
  2. Pełnomocnik Wójta do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PRPA);
  3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD).