artykuł nr 1

II sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy z w o ł u j e
w dniu  29 grudnia 2018 roku o godz. 9,00  w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy II sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z I sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przyrów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Przyrów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dotacji przedmiotowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  na lata 2019-2027.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXVI/202/18 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 15/II/2002 Rady Gminy
  w Przyrowie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przyrów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
 16. Przedstawienie planów pracy Rady Gminy oraz stałych Komisji Rady Gminy.
 17. Komunikaty i wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.
artykuł nr 2

Informacja

dot. wsczęcia postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.
artykuł nr 3

Obwieszczenie

dot.: podania do publicznej wiadomościharmonogramu dodatkowych polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2018/2019 przez Koło Łowieckie nr 48 „SŁONKA” w Częstochowie
artykuł nr 4

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie...

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy
artykuł nr 5

Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów - przedłużenie terminu przyjmowania deklaracji

Wójt Gminy Przyrów uprzejmie informuje, iż termin przyjmowania deklaracji mieszkańców Gminy Przyrów dotyczących udziału w przedsięwzięciu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zostaje przedłużony do dnia 30 listopada 2018 roku.

Deklaracje wraz z oświadczeniem zależy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Przyrowie, II piętro, pokój nr 16.