artykuł nr 1

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony...

Dotyczy przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"
artykuł nr 2

XXII sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z dnia 15 września 2017 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)

Przewodniczący Rady Gminy z w o ł u j e
w dniu  28 grudnia 2017 roku o godz. 13,00  w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy XXII sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XXI sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych gminy Przyrów na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy  na 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dotacji przedmiotowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przyrów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 15. Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2018 rok.
 16. Komunikaty i wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.
artykuł nr 3

Ogłoszenie Wójta Gminy Przyrów

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla terenu położonego przy drodze wojewódzkiej nr 793 w miejscowości Wiercica, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów

Zawiadomienie stron postępowania o wydanym postanowieniu w dniu 15 listopada 2017 roku Nr R.o.6220.2.12.2017 dotyczącym podjęcia postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Ekologiczna instalacja prądotwórcza Zielony Przyrów” w miejscowości Zalesice.
artykuł nr 5

Informacja Wójta Gminy Przyrów

Zawiadamienie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Ekologiczna instalacja prądotwórcza Zielony Przyrów” w miejscowości Zalesice