artykuł nr 1

XV sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z dnia 17 marca 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

Przewodniczący Rady Gminy z w o ł u j e
w dniu  13 grudnia 2016  roku o godz. 13:00  w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy XV sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu XIV sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
  na rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata
  2017-2026.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dotacji przedmiotowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela wspomagającego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla sołectwa Wola Mokrzeska.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia, rozliczenia i kontroli dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Przyrów przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przyrów.
 21. Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2017 rok.
 22. Komunikaty i wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad.
artykuł nr 2

Pismo Starosty Częstochowskiego

w sprawie cofnięcia decyzją o znaku OS.6341.54.2015.IV.28 pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Wiercicy dla potrzeb małej elektrowni wodnej
artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Wójt Gminy Przyrów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Smykowie gm. Przyrów
artykuł nr 4

XIV sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z dnia 17 marca 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

Przewodniczący Rady Gminy z w o ł u j e
w dniu  26 października 2016  roku o godz. 8,00  w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy XIV sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu XIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Informacja o przyznaniu stypendium Wójta Gminy Przyrów dla wybitnie uzdolnionych uczniów.
 7. Ocena realizacji zadań społeczno-gospodarczych i budżetu za I półrocze 2016 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przyrów, i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia, rozliczenia, trybu i kontroli dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Przyrów Przez podmioty nienależące
  do sektora finansów publicznych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego
  na 2017 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 14. Komunikaty i wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.
artykuł nr 5

Zawiadomienie Wójta Gminy Janów o zebranych...

dotyczy przedsięwzięcia pod nazwą "Etap I Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu zbierania odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Etap II uruchomienie warsztatu mechaniki pojazdowej"