artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

 
Uprzejmie informuję, że w dniu 31 grudnia 2012 roku Urząd Gminy będzie czynny do godziny 13-tej.

 

  Wójt Gminy Przyrów
  (-) Robert Nowak

artykuł nr 2

XV Sesja Rady Gminy

XV Sesja Rady Gminy w Przyrowie
artykuł nr 3

Konsultacje społeczne nt. projektów uchwał

Wójt Gminy Przyrów ogłasza konsultacje społeczne nt. projektów uchwał w sprawie:

1. uchwalenia Regulaminu  utrzymania czystości i porządku  na terenie gminy Przyrów,
2. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej  przez właścicieli nieruchomości,
3. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi  oraz ustalenia stawki  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5. określenia  szczegółowego sposobu i zakresu  świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Na podstawie art.5 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 roku Nr 234 poz.1536 t.j. z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 190/XXXI/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 4 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności pożytku publicznego i uchwały Nr 192/XXXII/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia  5 listopada 2010 roku w sprawie zmiany  Uchwały Nr 190/XXXI/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 4 października  2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów  aktów prawa miejscowego w zakresie  działalności pożytku publicznego i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Przedmiotem  konsultacji  społecznych są projekty uchwał wyżej wymienione.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie umieszczenia projektów uchwał na stronie internetowej Urzędu Gminy Przyrów w zakładce „Konsultacje społeczne”.

Ustala się termin konsultacji na dzień 07 grudnia 2012 roku, a termin zakończenia  na dzień 16 grudnia 2012 roku.

Rady  działalności pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe  i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  mogą zgłaszać pisemnie
swoje uwagi  do w/w projektów uchwał za pomocą:
1) fax-u, na nr (34)3554120;23 wew.21,
2) e-maila, na adres przyrow@przyrow.pl ,
3) pisma wysłanego na adres – Urząd Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów (decyduje  data wpływu do Urzędu)

 

artykuł nr 4

Postanowienie

Postanowienie o nałożeniu obowiazku sporządzenia raportu dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stawu hodowlanego ryb słodkowodnych”
artykuł nr 5

Formularz B- karta informacyjna

Formularz B- karta informacyjna dla przedsięwzięcia ”Budowa stawu hodowlanego ryb słodkowodnych” na dz. nr 63 w Smykowie gm. Przyrów.