artykuł nr 1

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu...

w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącym przedsięwzięcia pn. Wykonanie urządzenia wodnego ujęcia wód podziemnych z utworów jury górnej na potrzeby Gospodarstwa Rybackiego „Pstrąg (wylęgarni i odchowalni pstrąga) w Sygontce, ul. Leśna, dz. ewid. nr 226, obręb 0011 Sygontka”
artykuł nr 2

XII sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu 30 grudnia 2019 roku o godz. 10:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy XII sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu X i XI – nadzwyczajnej – sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami oraz korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
 7. Informacja Wójta o sposobie załatwienia interpelacji Radnych.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Przyrów na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany WPF.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Przyrów.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2027.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
 16. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - w schroniskach dla bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 17. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie.
 18. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania zespołu oceniającego kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających.
 19. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie.
 20. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 21. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przyrów na lata 2020-2021”.
 22. Podjęcie Uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 23. Komunikaty i wolne wnioski.
 24. Zakończenie obrad.
artykuł nr 3

Obwieszczenie

Dot.: podania do publicznej wiadomości harmonogramu polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2019/2020 przez Koło Łowieckie nr 48 „SŁONKA” w Częstochowie.

artykuł nr 4

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów na lata 2020-2029 dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Przyrów

artykuł nr 5

Ogłoszenie

Gmina Przyrów podaje do publicznej wiadomości, że posiada do sprzedaży autobus marki AUTOSAN H9.21 12.5 t., rocznik 2002, o numerze rejestracyjnym SCZW455, koloru pomarańczowego, z przebiegiem 441 347 km., w cenie 8 500,00 zł.

Osoby zainteresowane kupnem prosimy o składanie ofert pisemnych w sekretariacie Urzędu Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów, w terminie do dnia 31stycznia 2020 r., do godz. 13:00, z dopiskiem „Sprzedaż autobusu”.

Oferta powinna zawierać proponowaną cenę brutto zakupu autobusu oraz dane zainteresowanej kupnem strony. Otwarcie ofert oraz sprzedaż nastąpi w dniu 3 lutego 2020 r. o godz. 11:00.

Gmina zastrzega sobie prawo do unieważnienia sprzedaży na każdym etapie postępowania.