artykuł nr 1

Zawiadomienie

O wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania
artykuł nr 2

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Przyrów zwraca się z prośbą o zapoznanie się z projektem: "Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2011"
artykuł nr 3

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa komory suszarni do tarcicy Typ AKST-2/40 wraz z kotłownią i urządzeniami sterującymi"
artykuł nr 4

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zbiornika wodnego retencyjno-rekreacyjnego w miejscowości Przyrów"
artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.