główna zawartość
artykuł nr 1

Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów

  Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów

Podstawa Prawna: 

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635 z 2006r);

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami)

Wymagane załączniki:

  • Aktualny wypis z rejestru gruntów dla działek dla których ma być wydane zaświadczenie o położeniu działek zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego

Opłata skarbowa:

  • 17,00zł – wpłata na kwit w Urzędzie Gminy lub na konto  Jurajski Bank Spółdzielczy w Niegowie O/ Przyrowie  52 8281 1066 1000 0000 0185 0001

Termin załatwienia sprawy:

  • 14 dni

 

 

Załączniki:
Wzór wniosku53 KB