główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym w latach 2013-2014 - Rejon północno-środkowy.

Przyrów: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym w latach 2013-2014 - Rejon północno-środkowy.
Numer ogłoszenia: 225461 - 2013; data zamieszczenia: 28.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przyrów , ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów, woj. śląskie, tel. 0-34 35 54 120-123, faks 0-34 35 54 120 wew. 21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym w latach 2013-2014 - Rejon północno-środkowy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym w latach 2013-2014. Zakres usługi polegać będzie na odśnieżaniu oraz usuwaniu oblodzeń z użyciem piasku na drogach gminnych w rejonie północno--środkowym w okresie zimy 2013-2014. Przedmiot zamówienia obejmuje Rejon północno-środkowy - Wola Mokrzeska, Smyków, Kopaniny i Knieja oraz Przyrów, Zarębice i Bolesławów, Do utrzymania zimowego wyznacza się: Wola Mokrzeska - ul. Słoneczna przez wieś do ostatnich zabudowań pod lasem, ul. Ogrodowa i łącznik z ul. Słoneczną, ul. Rzeczna. Smyków - ul. Łąkowa, ul. Stawowa do osady Stawki, ul. Prosta do ostatniej zabudowy, ul. Miła. Knieja - od drogi wojewódzkiej wraz z zatoką autobusową do drogi do Kopanin. Kopaniny - od drogi w Kniei przez wieś Kopaniny I, do Kopaniny II i do Kopaniny III oraz od drogi w Kniei do mostu w Przyrowie. Przyrów - ul. Słoneczna, ul. Rolnicza, ul. Szkolna, ul. Krótka, ul. Jasna, ul. Wąska, ul. Nadrzeczna, ul. Częstochowska do mostu, ul. Targowa do zabudowy w łąkach, ul. Nowa, ul. Lelowska, ul. Zielona, ul. Leśna, ul. Sportowa, ul. Stroma i ul. boczna od ul. Cmentarnej, ul. Filtrowa, parkingi, przystanki i zatoki autobusowe. Zarębice - od drogi powiatowej do końca wsi i w kierunku zabudowań Na Górce, Bolesławów - od drogi powiatowej do gospodarstwa rolnego w łąkach, Łączna długość trasy do wykonania usługi wynosi 19,0km w tym 3,2km pustego przebiegu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę dysponowania sprzętem do realizacji zamówienia. Wykonawca musi dysponować przynajmniej jednym pługiem do odśnieżania i jedną piaskarką do posypywania oblodzeni.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przyrow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Przyrów ul. Częstochowska 7 42-248 Przyrów pok. nr 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Przyrów ul. Częstochowska 7 42-248 Przyrów pok. nr 16 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie