główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr PLP.341/12/05                                                                           Przyrów, 2005-10-25

                   OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

"Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2005 - 2006"

1. Nazwa i adres zamawiającego:

GMINA PRZRÓW
Ul. Częstochowska 7
42-248 Przyrów
www.przyrow.pl
e-mail:przyrow@przyrow.pl
godz. pracy Urzędu: 7:30 - 15:30

2. Określenie trybu zamówienia:

          przetarg nieograniczony

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Przyrów, w godzinach pracy Urzędu lub za zaliczeniem pocztowym, specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest  nieodpłatna.

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o

    możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiot zamówienia obejmuje usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń dróg gminnych w sezonie zima 2005-2006.

Łączna długość dróg do utrzymania zimowego - 32,00km.

Teren gminy został podzielony na dwa rejony.

Rejon I - Sygontka - Julianak - Zalesice - o łącznej długości dróg do utrzymania - 9,0km, pusty przebieg - 1,5km.

Rejon II - Przyrów - Kopaniny - Knieja - Smyków - Wola Mokrzeska - Zarębice - Wiercica - Staropole - o łącznej długości dróg do utrzymania zimowego - 23,0km, pusty przebieg - 7,5km.

Rejon I: Sygontka od drogi powiatowej - ul. Leśna, ul. M.Konponickiej, ul. Kościelna do cmentarza, ul. szkolna, ul. Krótka, ul. Fabryczna  do torów kolejowych w Zalesicach,

Julianka - od drogi wojewódzkiej w kierunku Tartaku, od drogi wojewódzkiej w kierunku stacji PKP i wzdłuż zabudowań od strony linii kolejowej,

Zalesice - od drogi wojewódzkiej - ul. Długa, ul. Mokra, ul. Słoneczna, ul. Polna, ul. nadrzeczna, ul. Kolejowa do bloków i za torami wzdłuż istniejącej zabudowy, ul. Zielona, ul. Na Wyspie.

Rejon II: Przyrów - ul. Zielona, ul. Leśna, ul. Sportowa, ul. Stroma, ul. Lelowska, ul. Rynek łącznie z zatoczką autobusową oprócz drogi wojewódzkiej, ul. Szkolna, ul. Nadrzeczna,

ul. Częstochowska od drogi wojewódzkiej, ul. Targowa, ul. Rolnicza, ul. Słoneczna,

droga gminna do Kopanin i przez wieś Kopaniny,

od Kopanin do Kniei,

Smyków - ul. Stawowa, ul. Prosta, ul. Miła, ul. Łąkowa,

Wola Mokrzeska - ul. Słoneczna, ul. Ogrodowa, ul. Rzeczna,

Zarębice od drogi powiatowej przez wieś do zabudowań "Górka",

Wiercica - od drogi powiatowej przez wieś do drogi wojewódzkiej,

Staropole  od drogi powiatowej przez wieś do ostatniej zabudowy za torami, i  wzdłuż zabudowań za remizą OSP.

Wykonawca musi posiadać własny materiał do usuwania gołoledzi /piasek i sól/.

Wykonanie usług nastąpi po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym o konieczności wykonania w/w usługi.

kod CPV

90212000-6 - Usługi odśnieżania

90213000-3 - Usługi usuwania oblodzeń

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

           Zamawiający dopuszcza składanie ofert odrębnych – dla danego Rejonu

6. Termin wykonania zamówienia: termin wykonania zamówienia

            - rozpoczęcie  - 21.11.2005r

            - zakończenie - 15.04.2006r

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania

    tych warunków:

Warunki szczegółowe wymagane od wykonawców:

1).  posiada sprzęt:

     - rozsiewacz do materiałów sypkich - minimum 1 sztuka dla danego Rejonu

     - pług skośny do odśnieżania - minimum 1 zagregatowany z ciągnikiem ciężkim dla    

       danego Rejonu

8. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

cena za 1km odśnieżania

60

cena za 1km  usuwania oblodzeń

40

10. Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie zamawiającego:

      GMINA PRZRÓW

      Ul. Częstochowska 7

      42-248 Przyrów

      Pokój nr 16 - sekretariat

      do dnia 2005-11-14 do godz. 11:00

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

W siedzibie zamawiającego:

      GMINA PRZYRÓW

      Ul. Częstochowska 7

      42-248 Przyrów

      Pokój -nr 6 - sala konferencyjna

      dnia 2005-11-14 o godz. 11:05.