Kadencja 2006-2010

L.p.

Nr Uchwały

Data podjęcia

Treść uchwały (w sprawie)

1.

1/I/06

27.11.2006 r.

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

2.

2/I/06

27.11.2006 r.

wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy

3.

3/I/06

27.11.2006 r.

powołania przewodniczącego i składu osobowego Komisji Rewizyjnej

4.

4/I/06

27.11.2006 r.

powołania przewodniczących i składów osobowych stałych komisji Rady Gminy

5.

5/I/06

27.11.2006 r.

określenia podatku od nieruchomości na 2007 rok

6.

6/I/06

27.11.2006 r.

uchylenia uchwały Nr 116/XXI/05 z dnia 30 listopada 2005 roku

7.

7/I/06

27.11.2006 r.

zmian w budżecie gminy na 2006 rok

8.

8/II/06

05.12.2006 r.

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

9.

9/II/06

05.12.2006 r.

przyjęcia rocznego Programu współpracy samorządu gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi w roku 2007

10.

10/III/06

29.12.2006 r.

zmiany uchwały Nr 9/II/06 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 05.12.2006 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi w roku 2007

11.

11/III/06

29.12.2006 r.

ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Przyrów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 roku

12.

12/III/06

29.12.2006 r.

wystąpienia o zniesienie urzędowych nazw miejscowości w gminie Przyrów

13.

13/III/06

29.12.2006 r.

określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

14.

14/III/06

29.12.2006 r.

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Przyrowie przy ulicy Lelowskiej

15.

15/III/06

29.12.2006 r.

zmian w budżecie gminy na 2006 rok

16.

16/IV/07

20.02.2007 r.

zamiaru likwidacji szkoły podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zalesicach

17.

17/IV/07

20.02.2007 r.

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok

18.

18/IV/07

20.02.2007 r.

ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

19.

19/IV/07

20.02.2007 r.

zmiany granicy terenu objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Przyrów w sołectwie Wiercica określonego Uchwałą Nr 219/XXX/02 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 06 lipca 2002 roku

20.

20/IV/07

20.02.2007 r.

przyjęcia Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną gminy Przyrów do roku 2013

21.

21/IV/07

21.02.2007 r.

Przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Przyrów do roku 2013

22.

22/V/07

29.03.2007 r.

uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

23.

23/V/07

29.03.2007 r.

przejęcia zadania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie gminy Przyrów

24.

24/V/07

29.03.2007 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie za 2006 rok

25.

25/V/07

29.03.2007 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie za 2006 rok

26.

26/V/07

29.03.2007 r.

powiadomienia Pani Ewy Kozioł Skarbnika Gminy Przyrów o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

27.

27/V/07

29.03.2007 r.

powiadomienia Pani Elżbieta Deska Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

28.

28/V/07

29.03.2007 r.

ustalenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

29.

29/VI/07

28.04.2007 r.

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za rok 2006

30.

30/VI/07

28.04.2007 r.

zaopiniowania projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego "Stawki"

31.

31/VI/07

28.04.2007 r.

zmian w budżecie gminy na 2007 rok

32.

32/VII/07

27.09.2007 r.

dofinansowania remontu drogi powiatowej S-1095 Przyrów-Staropole-Sieraków

33.

33/VII/07

27.09.2007 r.

wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu "Partnerstwo Północnej Jury"

34.

34/VII/07

27.09.2007 r.

zmian w budżecie gminy na 2007 rok

35.

35/VII/07

27.09.2007 r.

zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przyrów

36.

36/VII/07

27.09.2007 r.

odwołania Skarbnika Gminy

37.

37/VII/07

27.09.2007 r.

powołania Skarbnika Gminy

38.

38/VII/07

27.09.2007 r.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Przyrów - sołectwo Przyrów

39.

39/VIII/07

27.10.2007 r.

uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych

40.

40/VIII/07

27.10.2007 r.

zmian w budżecie gminy na 2007 rok

41.

41/VIII/07

27.10.2007 r.

określenia podatku od nieruchomości

42.

42/VIII/07

27.10.2007 r.

obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego na 2008 rok

43.

43/IX/07

29.12.2007 r.

ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Przyrów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

44.

44/IX/07

29.12.2007 r.

przyjęcia rocznego Programu współpracy samorządu gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi w roku 2008

45.

45/IX/07

29.12.2007 r.

zmiany nazwy ulicy w miejscowości Przyrów

46.

46/IX/07

29.12.2007 r.

zwolnienia z opłat przedsiębiorców z byłej ulicy Świerczewskiego w Przyrowie

47.

47/IX/07

29.12.2007 r.

zmiany Uchwały Nr 41/VIII/07 w sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2008 rok

48.

48/IX/07

29.12.2007 r.

zmian w budżecie gminy na 2007 rok

49.

49/IX/07

29.12.2007 r.

podjęcia współpracy z Zawalską gminą Sniatyńskiego powiatu Iwano Frankowskiego województwa na Ukrainie i gminą Przyrów powiatu częstochowskiego

50.

50/X/08

19.02.2008 r.

zmiany Uchwały Nr 16/IV/07 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zalesicach

51.

51/X/08

19.02.2008 r.

ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

52.

52/X/08

19.02.2008 r.

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008

53.

53/X/08

19.02.2008 r.

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008

54.

54/X/08

19.02.2008 r.

nabycia nieruchomości

55.

55/X/08

19.02.2008 r.

wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego działki Nr 79/1 położonej w Zalesicach oraz prawa własności budynków

56.

56/X/08

19.02.2008 r.

zasad gospodarowania nieruchomościami

57.

57/XI/08

19.03.2008 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie za 2007 rok

58.

58/XI/08

19.03.2008 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie za 2007 rok

59.

59/XI/08

19.03.2008 r.

likwidacji Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zalesicach

60.

60/XI/08

19.03.2008 r.

przystąpienia do realizacji wspólnego projektu "Turystyczna dolina Wiercicy"

61.

61/XI/08

19.03.2008 r.

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na remont drogi powiatowej DP 08424 i DP 08423

62.

62/XI/08

19.03.2008 r.

powierzenia Gminie Przyrów prowadzenia zadania z zakresu właściwości województwa "Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 793 (ul. Św. Anny i ul. Częstochowska) z drogą gminną oraz budowy ciągu rowerowo - pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793 w Przyrowie

63.

63/XI/08

19.03.2008 r.

przystąpienia do realizacji wspólnego projektu "Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych"

64.

64/XI/08

19.03.2008 r.

przystąpienia do realizacji wspólnego projektu "E-Powiat Częstochowski"

65.

65/XI/08

19.03.2008 r.

uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

66.

66/XII/08

30.04.2008 r.

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2007 rok

67.

67/XII/08

30.04.2008 r.

przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008 - 2012

68.

68/XII/08

30.04.2008 r.

zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości : Przyrów i Aleksandrówka

69.

69/XII/08

30.04.2008 r.

udzielania pomocy finansowej

70.

70/XII/08

30.04.2008 r.

zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przyrów

71.

71/XII/08

30.04.2008 r.

zmian w budżecie gminy na rok 2008

72.

72/XII/08

30.04.2008 r.

przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów uchwalonego uchwałą nr 207/XXIX/02 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 5 czerwca 2002 roku

73.

73/XII/08

30.04.2008 r.

przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Przyrów - sołectwo Sieraków zatwierdzonego uchwałą nr 163/XXVII/06 Rady Gminy Przyrów z dnia 26.10.2006

74.

74/XII/08

30.04.2008 r.

przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Przyrów - sołectwo Kopaniny

75.

75/XIII/08

30.05.2008 r.

zmiany Uchwały Nr 71/XII/08 z 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

76.

76/XIII/08

30.05.2008 r.

zmian w uchwale budżetowej Nr 65/XI/2008 z 19 marca 2008 roku

77.

77/XIII/08

30.05.2008 r.

określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżki godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Przyrów

78.

78/XIII/08

30.05.2008 r.

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

79.

79/XIV/08

07.07.2008 r.

zmian w budżecie gminy na 2008 rok

80.

80/XIV/08

07.07.2008 r.

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przygotowania i realizacji projektu "Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza w dolinie rzeki Pilicy i Wiercicy " - termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w gminach Dąbrowa Zielona, Koniecpol i Przyrów

81.

81/XIV/08

07.07.2008 r.

realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie projektu "Aktywna integracja w gminie Przyrów, w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki na lata 2007 - 2013"

82.

82/XIV/08

07.07.2008 r.

przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008 - 2013

83.

83/XIV/08

07.07.2008 r.

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

84.

84/XV/08

29.09.2008 r.

szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy dla szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

85.

85/XV/08

29.09.2008 r.

określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Przyrów albo jej jednostkom organizacyjnym oraz określenia uprawnionych do tego organów

86.

86/XV/08

29.09.2008 r.

zgody na udzielenie z budżetu gminy pomocy finansowej Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie

87.

87/XV/08

29.09.2008 r.

zmian y Uchwały Rady Gminy w Przyrowie Nr 61/XI/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na remont drogi powiatowej DP 08424 i DP 08423

88.

88/XV/08

29.09.2008 r.

zmian w uchwale budżetowej nr 65/XI/2008 z 19 marca 2008 r.

89.

89/XV/08

29.09.2008 r.

przystąpienia do stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury"

90.

90/XV/08

29.09.2008 r.

ustalenia wymiaru czasu pracy pedagoga szkolnego

91.

91/XV/08

29.09.2008 r.

zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie

92.

92/XV/08

29.09.2008 r.

określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości

93.

93/XV/08

29.09.2008 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Mykanów celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej

94.

94/XVI/08

30.10.2008 r.

zmian w budżecie gminy na 2008 rok

95.

95/XVI/08

30.10.2008 r.

zmiany uchwały Rady Gminy w Przyrowie nr 84/XV/08 z 29.09.08r., w sprawie: szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy dla szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

96.

96/XVI/08

30.10.2008 r.

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Przyrów, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Przyrów

97.

97/XVI/08

30.10.2008 r.

zaciągnięcia kredytu długoterminowego

98.

98/XVI/08

30.10.2008 r.

ustalenia podatku od środków transportowych

99.

99/XVI/08

30.10.2008 r.

ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości

100.

100/XVI/08

30.10.2008 r.

określenia podatku od nieruchomości na 2009 rok

101.

101/XVI/08

30.10.2008 r.

przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi w roku 2009

102.

102/XVI/08

30.10.2008 r.

obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego

103.

103/XVII/08

29.12.2008 r.

uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych

104.

104/XVII/08

29.12.2008 r.

zmian w budżecie gminy na 2008 rok

105.

105/XVII/08

29.12.2008 r.

uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

106.

106/XVIII/09

16.02.2009 r.

Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i sprzedaży ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę

107.

107/XVIII/09

16.02.2009 r.

Określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego

108.

108/XVIII/09

16.02.2009 r.

Zmian w budżecie gminy na 2009 rok

109.

109/XVIII/09

16.02.2009 r.

Ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przyrów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych

110.

110/XVIII/09

16.02.2009 r.

Zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Zarębice - Stanisławów

111.

111/XVIII/09

16.02.2009 r.

Określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości

112.

112/XVIII/09

16.02.2009 r.

Ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

113.

113/XVIII/09

16.02.2009 r.

Zmiany Uchwały Nr 82/XIV/08 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 07 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008 - 2013

114.

114/XVIII/09

16.02.2009 r.

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

115.

115/XVIII/09

16.02.2009 r.

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009

116.

116/XVIII/09

16.02.2009 r.

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie za 2008 rok

117.

117/XVIII/09

16.02.2009 r.

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie za 20008 rok

118.

118/XVIII/09

16.02.2009 r.

Zmiany Uchwały nr 64/XI/08 z 19 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu „E-Powiat Częstochowski”.

119.

119/XIX/09

16.03.2009 r.

Zmian w budżecie gminy na 2009 rok

120.

120/XIX/09

16.03.2009 r.

Ustalenia wysokości diet dla radnych

121.

121/XIX/09

16.03.2009 r.

Zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Zarębice

122.

122/XIX/09

16.03.2009 r.

Nadania nazwy króla Kazimierza III Wielkiego placowi położonemu w Przyrowie (płyta Rynku)

123.

123/XX/09

30.04.2009 r.

Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok

124.

124/XX/09

30.04.2009 r.

Przyjęcia realizacji zadnia z zakresu właściwości województwa „Remont nawierzchni i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793 w Przyrowie „

125.

125/XX/09

30.04.2009 r.

Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 1096 S, 1099 S Przyrów – Podlesie – Drochlin o długości 6,15 km oraz budowy chodnika na dł 1 km”

126.

126/XX/09

30.04.2009 r.

Zmian w budżecie gminy na 2009 rok

127.

127/XXI/09

03.06.2009 r.

Zmian w budżecie gminy na 2009 rok

128.

128/XXI/09

03.06.2009 r.

Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

129.

129/XXI/09

03.06.2009 r.

Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

130.

130/XXI/09

03.06.2009 r.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Przyrów – sołectwo Kopaniny /część działki nr 10/

131.

131/XXI/09

03.06.2009 r.

Zmiany Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie

132.

132/XXII/09

09.07.2009 r

Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla sołectwa Przyrów

133.

133/XXII/09

09.07.2009 r.

Zmian w budżecie gminy na 2009 rok

134.

134/XXII/09

09.07.2009 r.

Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla sołectwa Zarębice

135.

135/XXIII/09

28.09.2009 r.

Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych w technologii nakładek bitumicznych i chodnika na drodze powiatowej 1096 S Przyrów – Stanisławów (ul. Zarębska) na długości około 360 mb

136.

136/XXIII/09

28.09.2009 r.

Wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu Partnerstwo Północnej Jury w Janowie

137.

137/XXIII/09

28.09.2009 r.

Zmian w budżecie gminy na 2009 rok

138.

138/XXIII/09

28.09.2009 r.

Przystąpienia do realizacji projektu „Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski” oraz podpisania umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia

139.

139/XXIII/09

28.09.2009 r.

Przyjęcia rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi w roku 2010

140.

140/XXIII/09

28.09.2009 r.

Określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Przyrów

141.

141/XXIII/09

28.09.2009 r.

Udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie do wydawania decyzji administracyjnych

142.

142/XXIII/09

28.09.2009 r.

Zmiany Uchwały Nr 15/II/02 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przyrów

143.

143/XXIII/09

28.09.2009 r.

Przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów

144.

144/XXIII/09

28.09.2009 r.

Przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów

145.

145/XXIII/09

28.09.2009 r.

Nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie gminy Przyrów

146.

146/XXIV/09

04.11.2009 r.

zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przyrów

147.

147/XXIV/09

04.11.2009 r.

zmian w budżecie gminy na 2009 rok

148.

146/XXIV/09

04.11.2009 r.

określenia podatku od nieruchomości na 2010 rok

149.

149/XXIV/09

04.11.2009 r.

ustalenia podatku od środków transportowych

150.

150/XXIV/09

04.11.2009 r.

uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych

151.

151/XXIV/09

04.11.2009 r.

określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

152.

152/XXV/09

29.12.2009 r.

zmiany uchwały Nr 148/XXIV/09 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2009 rok

153.

153/XXV/09

29.12.2009 r.

szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy dla przedszkoli i szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

154.

154/XXV/09

29.12.2009 r.

likwidacji rachunku dochodów własnych przy Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyrowie

155.

155/XXV/09

29.12.2009 r.

zmian w budżecie gminy na 2009 rok

156.

156/XXVI/10

28.01.2010 r.

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010

157.

157/XXVI/10

28.01.2010 r.

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

158.

158/XXVI/10

28.01.2010 r.

uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

159.

159/XXVI/10

28.01.2010 r.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

160.

160/XXVI/10

28.01.2010 r.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

161.

161/XXVI/10

28.01.2010 r.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

162.

162/XXVII/10

15.03.2010 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie za 2009 rok

163.

163/XXVII/10

15.03.2010 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie za 2009 rok

164.

164/XXVII/10

15.03.2010 r.

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

165.

165/XXVII/10

15.03.2010 r.

zmiany w uchwale nr 158/XXVI/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

166.

166/XXVII/10

15.03.2010 r.

nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przyrowie

167.

167/XXVII/10

15.03.2010 r.

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

168.

168/XXVIII/10

28.04.2010 r.

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2009 rok

169.

169/XXVIII/10

28.04.2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 159/XXVI/10 z dnia 28.01.2010 r.

170.

170/XXVIII/10

28.04.2010 r.

zmian w budżecie gminy na 2010 r.

171.

171/XXVIII/10

28.04.2010 r.

zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. "Modernizacja przestrzeni publicznej celem zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców wsi Zarębice", finansowanej ze środków Unii Europejskiej

172.

172/XXVIII/10

29.04.2010 r.

wyrażenia zgody na zawarcie "Porozumienia o współdziałaniu przy realizacji inwestycji Słoneczna Gmina"

173.

173/XXIX/10

22.07.2010 r.

określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego

174.

174/XXIX/10

22.07.2010 r.

sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Przyrów lub jej jednostkom organizacyjnym

175.

175/XXIX/10

22.07.2010 r.

zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Sołectwa Przyrów

176.

176/XXIX/10

22.07.2010 r.

zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Zalesice

177.

177/XXIX/10

22.07.2010 r.

zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy

178.

178/XXIX/10

22.07.2010 r.

sposobu sprawienia pogrzebu

179.

179/XXIX/10

22.07.2010 r.

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych

180.

180/XXIX/10

22.07.2010 r.

zmian w budżecie gminy na 2010 r.

181.

181/XXIX/10

22.07.2010 r.

zmiany uchwały nr 161/XXVI/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

182.

182/XXIX/10

22.07.2010 r.

zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Wiercica

183.

183/XXX/10

19.08.2010 r.

Zmian w budżecie gminy na 2010 r.

184.

184/XXX/10

19.08.2010 r.

Zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania, realizowanego przez Gminę Przyrów w ramach PROW na lata 2007 – 2013, na działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

185.

185/XXX/10

19.08.2010 r.

Zaciągnięcia kredytu długoterminowego

186.

186/XXX/10

19.08.2010 r.

Podziału gminy Przyrów na okręgi wyborcze

187.

187/XXXI/10

04.10.2010 r.

Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

188.

188/XXXI/10

04.10.2010 r.

Określenia podatku od nieruchomości na 2011 rok

189.

189/XXXI/10

04.10.2010 r.

Zmian w budżecie gminy na 2010 rok

190.

190/XXXI/10

04.10.2010 r.

Szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności pożytku publicznego

191.

191/XXXII/10

05.11.2010 r.

Realizacji przez Publiczne Przedszkole w Przyrowie projektu „Przedszkolaki poznają świat” w ramach priorytetu IX, działania 9.1, poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.

192.

192/XXXII/10

05.11.2010 r.

Zmiany Uchwały Nr 190/XXXI/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 4 października 2010 r. W sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności pożytku publicznego

193.

193/XXXII/10

05.11.2010 r.

Uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych

194.

194/XXXII/10

05.11.2010 r.

Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Przyrowie na lata 2010 - 2013

195.

195/XXXII/10

05.11.2010 r.

Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

196.

196/XXXII/10

05.11.2010 r.

Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na pokrycie 50 % kosztów niekwalifikowanych projektu dot. „Scalenia gruntów obrębu Wiercica Gmina Przyrów” realizowanego w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”, objętego PROW na lata 2007 – 2013.