Kadencja 2018 - 2023

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY
KADENCJA 2018 – 2023

Lp.

Data
podjęcia

Numer
uchwały

Treść
w sprawie:

1.

17.11.2018 r.

I/1/2018

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

2.

17.11.2018 r.

I/2/2018

wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

3.

17.11.2018 r.

I/3/2018

powołania przewodniczącego i składu osobowego Komisji Rewizyjnej

4.

17.11.2018 r.

I/4/2018

powołania przewodniczącego i składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

5.

17.11.2018 r.

I/5/2018

Powołania przewodniczących i składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy

6.

17.11.2018 r.

I/6/2018

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przyrów

7.

29.12.2018r.

II/7/2018

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

8.

29.12.2018r.

II/8/2018

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przyrów

9.

29.12.2018r.

II/9/2018

ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Przyrów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

10.

29.12.2018r.

II/10/2018

zmian w budżecie

11.

29.12.2018r.

II/11/2018

zmiany wieloletniej prognozy finansowej

12.

29.12.2018r.

II/12/2018

uchwalenia dotacji przedmiotowej

13.

29.12.2018r.

II/13/2018

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2027

14.

29.12.2018r.

II/14/2018

uchwalenia budżetu na 2019 rok

15.

29.12.2018r.

II/15/2018

zmiany Uchwały Nr XXVI/202/18 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 15/II/2002 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przyrów

16.

29.12.2018r.

II/16/2018

ustalenia wysokości diet dla radnych oraz ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych

17.

29.12.2018r.

II/17/2018

utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” na terenie Gminy Przyrów oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+”

18.

04.02.2019 r.

III/18/2019

zmiany uchwały Nr 117/XVIII/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przyrów

19.

04.02.2019 r.

III/19/2019

zmiany WPF

20.

04.02.2019 r.

III/20/2019

zmian w budżecie

21.

04.02.2019 r.

III/21/2019

zmiany uchwały Nr IX/65/2015 w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości

22.

04.02.2019 r.

III/22/2019

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

23.

04.02.2019 r.

III/23/2019

zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesionych przez gminę w związku z realizacją Uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

24.

04.02.2019 r.

III/24/2019

ustalenia wysokości diet dla radnych oraz ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych

25.

04.02.2019 r.

III/25/2019

utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” na terenie Gminy Przyrów

26.

28.03.2019 r.

V/26/2019

zmiany wieloletniej prognozy finansowej

27.

28.03.2019 r

V/27/2019

zmian w budżecie

28.

28.03.2019 r

V/28/2019

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przyrów na lata 2019-2021

29.

28.03.2019 r

V/29/2019

zmiany uchwały Nr IX/65/2015 w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości

30.

28.03.2019 r

V/30/2019

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2019 rok”