Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Informacja do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w...

Informacja do wniosku  o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że grunty znajdują w obszarze NATURA 2000

  Informacja do wniosku o wydanie zaświadczenia, że grunty znajdują w obszarze NATURA 2000

Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na wniosek przedsiębiorcy

Wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej

Wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na wniosek przedsiębiorcy

Dodatek mieszkaniowy

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Nadania numeracji posesji

Nadania numeracji posesji

Własnoręczność podpisu i potwierdzenie zgodności z oryginałem

Własnoręczność podpisu i potwierdzenie zgodności z oryginałem

Zatwierdzenie podziału nieruchomości

Zatwierdzenie podziału nieruchomości

Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego

Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego

Wydanie zaświadczenia o gospodarstwie rolnym

Wydanie zaświadczenia o gospodarstwie rolnym

Zatwierdzenie rozgraniczenia nieruchomości

Zatwierdzenie rozgraniczenia nieruchomości

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

Zezwolenie na odbiór od mieszkańców odpadów komunalnych

Zezwolenie na odbiór od mieszkańców odpadów komunalnych

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów

Wydanie decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach zgody na realizację prze...

Wydanie decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia