Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej na p...

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia obiektów Gminy Przyrów.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej na p...

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Przyrów.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację drogi...

Przebudowa i modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Kopaniny gmina Przyrów.

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków UE w ramach działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu: "Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w gminie Przyrów"

Ogłoszenie o planowanym wykonaniu usługi

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 zadania p.n.: "Dowóz uczniów do Szkół na terenie Gminy Przyrów w roku szkolnym 2015 - 2016".

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie odpadów w Regi...

Zagospodarowanie odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych z terenu gminy Przyrów w latach 2015 - 2016

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi odbierania o...

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Przyrów

Ogłoszenie o planowanej usłudze

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, dla zadania: Wykonanie robót ziemnych koparką przy budowie wodociągu „Wodociąg z przyłączami w m-ci Kopaniny gm. Przyrów”.

Ogłoszenie o planowanym zakupie

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, dla zadania: Zakup i dostawa rur PCV, armatury i kształtek do budowy wodociągu „Wodociąg z przyłączami w m-ci Kopaniny gm. Przyrów”

Ogłoszenie o planowanej usłudze

Ogłoszenie o planowanej usłudze o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, nazwa zadania: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Staropole gmina Przyrów”.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę chodnika w ciągu ul. Sło...

Budowa chodnika w ciągu ul. Słonecznej w miejscowości Wola Mokrzeska gmina Przyrów - II etap.

Ogłoszenie o planowanym zakupie

Ogłoszenie o planowanym zakupie pn. "Zakup i dostawa węgla eko-groszku do kotłowni budynku Urzędu Gminy Przyrów w I kwartale 2015 r."

Ogłoszenie o planowanej usłudze

Ogłoszenie o planowanej usłudze pn. „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych selektywnie oraz odbioru i transportu odpadów zmieszanych, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przyrów w I półroczu 2015 roku”

Ogłoszenie o planowanej usłudze

Ogłoszenie o planowanej usłudze dla zadania pn. „Zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów oraz w regionalnej instalacji do składowania odpadów komunalnych, w tym między innymi kompostowanie i unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na regionalnym składowisku odpadów komunalnych z terenu gminy Przyrów w I półroczu 2015 roku”