Uchwała Nr II/13/2018

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027

Uchwała Nr II/14/2018

w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Uchwała Nr 4200/VII/238/2018 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Uchwała Nr 4200/VII/237/2018 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Przyrów

Uchwała Nr 4200/VII/236/2018 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr Or.0050.89.2018

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr Or.0050.88.2018

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2019