Uchwała Nr XXV/199/2018

w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej

Uchwała Nr XXV/198/2018

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2017 rok

Uchwała Nr XXV/197/2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2017 rok

Uchwała Nr XXV/196/2018

w sprawie zmian w budżecie

Uchwała Nr XXV/195/2018

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXV/194/2018

w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie

Uchwała Nr XXV/193/2018

w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/180/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych oraz niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których gmina Przyrów jest organem rejestrującym, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała Nr XXV/192/2018

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie

Uchwała Nr XXV/191/2018

w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXIII/176/2018 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 marca 2018 roku

Uchwała Nr XXV/190/2018

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

Uchwała Nr XXV/189/2018

w sprawie przyjęcia „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów”

Uchwała Nr XXV/188/2018

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2018 rok”