Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2018 r. wynikająca z art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych.

Uchwała Nr 4200/VII/151/2018 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Przyrów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.65.2018

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2018 r. wynikająca z art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2018 r. wynikająca z art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych.

Uchwała Nr 4200/VII/41/2018 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.728.089,09 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Przyrów

Uchwała Nr 4200/VII/42/2018 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przyrów, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Uchwała Nr 4200/VII/219/2017 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Przyrów

Uchwała Nr 4200/VII/218/2017 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Uchwała Nr 4200/VII/217/2017 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr Or.0050.79.2017

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr Or.0050.78.2017

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2018