Uchwała Nr XV/129/2016

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla terenu położonego przy drodze wojewódzkiej nr 793 w miejscowości Wiercica

Uchwała Nr XV/128/2016

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przyrów nr XIII/101/2016 z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XV/127/2016

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XV/126/2016

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XV/125/2016

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XV/124/2016

w sprawie udzielenia, rozliczenia, trybu i kontroli dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Przyrów przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Uchwała Nr XV/123/2016

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela wspomagającego

Uchwała Nr XV/122/2016

w sprawie uchwalenia dotacji przedmiotowych

Uchwała Nr XV/121/2016

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XV/120/2016

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XV/119/2016

w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej

Uchwała Nr XV/118/2016

w sprawie: określenia podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

Uchwała Nr XV/117/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r

Uchwała Nr XV/116/2016

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XV/115/2016

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Uchwała Nr XV/114/2016

w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

Uchwała Nr XV/113/2016

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla sołectwa Wola Mokrzeska