Informacja o wykonaniu budżetu w 2017 r.

Informacja Wójta Gminy Przyrów wynikająca z art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy o Finansach Publicznych

Uchwała Nr 4200/VII/94/2018 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Zarządzenie Nr Or.0050.21.2018

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok i informacji o stanie mienia Gminy Przyrów.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2017 r. wynikająca z art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2017 r. wynikająca z art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2017 r. wynikająca z art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych.

Uchwała Nr 4200/VII/148/2017 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Przyrów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

Zarządzenie Nr Or.0050.53.2017

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2017 r. wynikająca z art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych.

Uchwała Nr 4200/VII/2/2017 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.797.964,29 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Przyrów

Uchwała Nr 4200/VII/1/2017 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przyrów, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Uchwała Nr 4200/VII/172/2016 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Przyrów.

Uchwała Nr 4200/VII/171/2016 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2026.

Uchwała Nr 4200/VII/170/2016 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Zarządzenie Nr OR.0050.74.2016

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr OR.0050.73.2016

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2017