Informacja o wykonaniu budżetu w 2016 r.

Informacja Wójta Gminy Przyrów wynikająca z art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy o Finansach Publicznych

Uchwała Nr 4200/VII/63/2017 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów sprawozdaniua z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy Przyrów

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2016 r. wynikająca z art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2016 r. wynikająca z art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych.

Uchwała Nr 4200/VII/161/2016 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obr...

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Przyrów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2016 r. wynikająca z art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2016 r. wynikająca z art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych.

Uchwała Nr 4200/VII/1/2016 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przyrów, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Uchwała Rady Gminy w Przyrowie Nr X/76/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r

Uchwała Rady Gminy w Przyrowie Nr X/75/2016

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Rady Gminy w Przyrowie Nr IX/70/2015

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała Rady Gminy w Przyrowie Nr IX/69/2015

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 4200/VII/156/2015 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2029.

Uchwała Nr 4200/VII/155/2015 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnym.

Zarządzenie Nr OR.0050.79.2015

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr OR.0050.78.2015

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2016