Informacja o wykonaniu budżetu w 2015 r.

Informacja Wójta Gminy Przyrów wynikająca z art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy o Finansach Publicznych.

Uchwała Nr 4200/VII/58/2016 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obra...

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy Przyrów

Informacja kwartalna - plan i wykonanie budżetu

Informacja Wójta Gminy Przyrów wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Finansach Publicznych - plan i wykonanie budżetu za IV kwartał 2015 r.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 r. wynikająca z art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy o Finansach Publicznych.

Uchwała Nr 4200/VII/121/2015 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Przyrów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2015 r. wynikająca z art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy o Finansach Publicznych.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2015 r. wynikająca z art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy o Finansach Publicznych.

Uchwała Nr 4200/VII/13/2015 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przyrów, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Uchwała Nr 4200/VII/12/2015 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 150 000,69 zł. przewidzianego w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Przyrów

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015- 2029

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015- 2029 uchwalona została Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie Nr II/9/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Budżet Gminy Przyrów na rok 2015

Budżet Gminy Przyrów na rok 2015 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie Nr II/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Opinia RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Przyrów.

Opinia RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Przyrów na lata 2015 - 2027

Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Przyrów na rok 2015

Załączniki
Opinia   158.962 KB

Projekt wieloletniej prognozy finansowej

Projekt wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Przyrów został przedstawiony Zarządzeniem Wójta Gminy Przyrów Nr Or.0050.106.2014

Projekt budżetu Gminy Przyrów na rok 2015

Projekt budżetu Gminy Przyrów na rok 2014 został przedstawiony Zarządzeniem Wójta Gminy Przyrów Nr OR.0050.105.2014