Uchwała Nr 187/XXVII/2014

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego „Wiedza kluczem do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Uchwała Nr 186/XXVII/2014

w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2013 rok

Uchwała Nr 185/XXVII/2014

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2013 rok

Uchwała Nr 184/XXVII/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Uchwała Nr 183/XXVII/2014

Załączniki
Uchwała Nr 183   1.489 MB

Uchwała Nr 182/XXVII/2014

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie drogowe pn. „Modernizacja ciągu drogowego DK1-Częstochowa-Srocko-Małusy Wielkie-Kobyłczyce-Żuraw-Lipnik-Zalesice-DW793”

Uchwała Nr 181/XXVII/2014

W sprawie przyjęcia do realizacji jako partner Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów projektu pn. Popatrzmy w przyszłość w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie IX.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ...

Uchwała Nr 180/XXVII/2014

w sprawie zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Przyrów za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe