Uchwała Nr 170/XXV/2014

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Uchwała Nr 169/XXV/2014

sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie za 2013 rok

Uchwała Nr 168/XXV/2014

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie za 2013 rok

Uchwała Nr 167/XXV/2014

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Sygontka Gmina Przyrów

Uchwała Nr 166/XXV/2014

w sprawie przystąpienia Gminy Przyrów do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Uchwała Nr 165/XXV/2014

w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2014 rok”

Uchwała Nr 164/XXV/2014

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Woli Mokrzeskiej

Uchwała Nr 163/XXV/2014

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Woli Mokrzeskiej

Uchwała Nr 162/XXV/2014

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Przyrów na lata 2014-2016

Uchwała Nr 161/XXV/2014

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Uchwała Nr 160/XXV/2014

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr 159/XXV/2014

w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 158/XXV/2014

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

Uchwała Nr 157/XXV/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r

Uchwała Nr 156/XXV/2014

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej