Uchwała Nr 155/XXIV/2014

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

Uchwała Nr 154/XXIV/2014

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 153/XXIV/2014

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.  

Uchwała Nr 152/XXIV/2014

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

Uchwała Nr 151/XXIV/2014

w sprawie zmiany Uchwały Nr 110/XVII/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwała Nr 150/XXIV/2014

w sprawie zmiany uchwały NR 109/XVII/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr 149/XXIV/2014

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.