Uchwała Nr 147/XXIII/2013

w sprawie: zatwierdzenie Planu Odnowy miejscowości Sieraków.

Uchwała Nr 146/XXIII/2013

w sprawie: uchwalenia dotacji przedmiotowych.

Uchwała Nr 145/XXIII/2013

w sprwie: realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie projektu ,, Aktywna integracja w Gminie Przyrów „ w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w podziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr 144/XXIII/2013

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013r.

Uchwała Nr 143/XXIII/2013

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2013– 2025.

Uchwała Nr 142/XXIII/2013

w sprawie:o bniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego na 2014r.

Uchwała Nr 141/XXIII/2013

w sprawie: określenia podatku od nieruchomości.