Uchwała Nr 138/XXI/2013

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów

Uchwała Nr 137/XXI/2013

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów- sołectwo Wola Mokrzeska

Uchwała Nr 136/XXI/2013

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013r.

Uchwała Nr 135/XXI/2013

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2013- 2025.

Uchwała Nr 134/XXI/2013

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie.