Uchwała Nr 132/XIX/2013

w sprawie: poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr 131/XIX/2013

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Przyrów - dla fragmentu sołectwa Wiercica.

Uchwała Nr 130/XIX/2013

w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów – dla części sołectwa Wiercica.

Uchwała Nr 129/XIX/2013

w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2012 rok.

Uchwała Nr 128/XIX/2013

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2012 rok.

Uchwała Nr 127/XIX/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

Uchwała Nr 126/XIX/2013

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2013- 2025.