Uchwała Nr 125/XVIII/2013

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2013– 2025.

Uchwała Nr 124/XVIII/2013

w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2013 rok”.

Uchwała Nr 123/XVIII/2013

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie za 2012 rok.

Uchwała Nr 122/XVIII/2013

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie za 2012 rok.

Uchwała Nr 121/XVIII/2013

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przyrów na lata 2013-2015.

Uchwała Nr 120/XVIII/2013

w sprawie: zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie.

Uchwała Nr 119/XVIII/2013

w sprawie: zmiany uchwały Nr 103/XVI/2013 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 30 stycznia 2013 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

Uchwała Nr 118/XVIII/2013

w sprawie:zmiany uchwały Nr 104/XVI/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 stycznia 2013 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

Uchwała Nr 117/XVIII/2013

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przyrów.

Uchwała Nr 116/XVIII/2013

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Uchwała Nr 115/XVIII/2013

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania, realizowanego przez Gminę Przyrów w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Uchwała Nr 114/XVIII/2013

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.