Uchwała Nr 113/XVII/2013

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyrów.

Uchwała Nr 112/XVII/2013

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Nr 111/XVII/2013

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr 110/XVII/2013

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwała Nr 109/XVII/2013

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr 108/XVII/2013

w sprawie: podziału Gminy Przyrów na obwody głosowania.

Uchwała Nr 107/XVII/2013

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013r.

Uchwała Nr 106/XVII/2013

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2013– 2025.