Uchwała Nr 86/XII/2012

W sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów.

Uchwała Nr 85/XII/2012

W sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przyrów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych.

Uchwała Nr 84/XII/2012

W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2012 rok”.

Uchwała Nr 83/XII/2012

W sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przyrów na lata 2011-2032 wraz ze szcegółową inwentaryzacją".

Uchwała Nr 82/XII/2012

W sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok

Uchwała Nr 81/XII/2012

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2012– 2024

Uchwała Nr 80/XII/2012

W sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2011 rok.

Uchwała Nr 79/XII/2012

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2011 rok