Uchwała nr 78/XI/2012

W sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

Uchwała nr 77/XI/2012

W sprawie zmiany uchwały nr 66/X/2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Uchwała nr 76/XI/2012

W sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

Uchwała nr 75/XI/2012

W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012

Uchwała nr 74/XI/2012

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie za 2011 rok

Uchwała nr 73/XI/2012

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie za 2011 rok

Uchwała nr 72/XI/2012

W sprawie ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała nr 71/XI/2012

W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała nr 70/XI/2012

W sprawie włączenia Publicznego Przedszkola w Przyrowie do Zespołu Szkół w Przyrowie