Zarządzenie nr 0050.105.2012

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2012– 2024.

Zarządzenie nr 0050.104.2012

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2012r.  

Zarządzenie nr 0050.103.2012

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie nr 0050.102.2012

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie nr 0050.101.2012

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2012r.

Zarządzenie nr 0050.100.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalesicach Gmina Przyrów”.

Zarządzenie Nr 0050.99.2012

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 0050.98.2012

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów następujących uchwał: 1. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyrów; 2. określenia wzoru deklaracji i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości; 3. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami; 4. terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za g...

Zarządzenie Nr 0050.97.2012

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2012r.

Zarządzenie Nr 0050.96.2012

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 0050.95.2012

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.91.2012 Wójta Gminy Przyrów z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 0050.94.2012

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2012– 2024.

Zarządzenie Nr 0050.93.2012

w sprawie: przeprowadzenia kontroli problemowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Przyrów.

Zarządzenie Nr 0050.92.2012

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 0050.91.2012

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.90.2012

w sprawie: projektu uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie Nr 0050.89.2012

w sprawie: projektu budżetu gminy na rok 2013.

Zarządzenie Nr 0050.88.2012

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2012r.

Zarządzenie Nr 0050.87.2012

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 0050.86.2012

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 0050.85.2012

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 0050.84.2012

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr 0050.83.2012

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 0050.82.2012

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 0050.81.2012

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2012– 2024

Zarządzenie Nr 0050.80.2012

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2012r.

Zarządzenie Nr 0050.79.2012

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.  

Zarządzenie Nr 0050.78.2012

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2012r.

Zarządzenie Nr 0050.77.2012

Dotyczy: przeprowadzenia przeklasyfikowania i niezbędnego wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej w gminie Przyrów.

Zarządzenie Nr 0050.76.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Wola Mokrzeska Gmina Przyrów”

Zarządzenie Nr 0050.75.2012

w sprawie: utworzenia Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Przyrów w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim

Zarządzenie Nr 0050.74.2012

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzdu Gminy w Przyrowie na 2012r.

Zarządzenie Nr 0050.73.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do pól w miejscowości Sygontka Gmina Przyrów”

Zarządzenie Nr 0050.72.2012

W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 0050.71.2012

W sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Zarządzenie Nr 0050.70.2012

W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2012r.

Zarządzenie Nr 0050.69.2012

W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 0050.68.2012

W sprawie: zmiany Zarządzenia nr 0050.49.2012 Wójta Gminy Przyrów z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: udzielania przez Wójta Gminy Przyrów pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesicach na realizację zadania pn. „Budowa budynku Centrum Integracji Wsi w Zalesicach współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

Zarządzenie Nr 0050.67.2012

W sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr 0050.66.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przyrów, jej jednostek organizacyjnych oraz Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie" oraz „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Przyrów.”

Zarządzenie Nr 0050.65.2012

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przyrów w roku szkolnym 2012-2013”

Zarządzenie Nr 0050.64.2012

w sprawie: powołania Biegłego do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przyrów, jej jednostek organizacyjnych oraz Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie" oraz „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Przyrów.”

Zarządzenie Nr 0050.63.2012

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2012r.

Zarządzenie Nr 0050.62.2012

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 0050.61.2012

w sprawie: powołania komisjji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 0050.60.2012

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 0050.59.2012

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2012r.

Zarządzenie Nr 0050.58.2012

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 0050.57.2012

w sprawie: udzielania przez Wójta Gminy Przyrów pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przyrowie na realizację zadania pn. „Kultura w plenerze-integracją pokoleń gminy Przyrów” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.

Zarządzenie Nr 0050.56.2012

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie do wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zarządzenie Nr 0050.55.2012

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0151-88/09 Wójta Gminy Przyrów z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia Polityki bezpieczeństwa Urzędu Gminy w Przyrowie.

Zarządzenie Nr 0050.54.2012

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2012– 2024

Zarządzenie Nr 0050.53.2012

W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2012r.

Zarządzenie Nr 0050.52.2012

W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 0050.51.2012

W sprawie pokrycia kosztów związanych z działalnością komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego na terenie Gminy Przyrów.

Zarządzenie Nr 0050.50.2012

W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2012r.

Zarządzenie Nr 0050.49.2012

W sprawie: udzielania przez Wójta Gminy Przyrów pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesicach na realizację zadania pn. „Budowa budynku Centrum Integracji Wsi w Zalesicach współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

Zarządzenie Nr 0050.48.2012

W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2012r.

Zarządzenie Nr 0050.47.2012

W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 0050.46.2012

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont mostu na rzece Wiercicy w miejscowości Smyków na drodze Nr 699003 S Gminy Przyrów”.

Zarządzenie Nr 0050.45.2012

W sprawie nabycia nieruchomości.

Zarządzenie Nr 0050.44.2012

W sprawie udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia.

Zarządzenie Nr 0050.43.2012

W sprawie powołania Komisji do naboru na wolne stanowisko urzędnicze – informatyk w Urzędzie Gminy w Przyrowie.

Zarządzenie Nr 0050.42.2012

W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2012r.

Zarządzenie Nr 0050.41.2012

W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 0050.40.2012

W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2012r.

Zarządzenie Nr 0050.39.2012

W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 0050.38.2012

W sprawie: przekazania zestawu komputerowego.

Zarządzenie Nr 0050.37.2012

W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej.

Zarządzenie Nr 0050.36.2012

W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2012r.

Zarządzenie Nr 0050.35.2012

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 0050.34.2012

W sprawie ustalenia systemu kontroli zarządczej sprawowanej przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy oraz jednostki organizacyjne podległe Gminie Przyrów.

Zarządzenie Nr 0050.33.2012

W sprawie nabycia nieruchomości.

Zarządzenie Nr 0050.32.2012

W sprawie nabycia nieruchomości.

Zarządzenie Nr 0050.31.2012

W sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 0050.3.2012 Wójta Gminy Przyrów z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Nr 0050.30.2012

W sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy w Przyrowie.

Zarządzenie Nr 0050.29.2012

W sprawie: regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyrowie oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 0050.28.2012

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 0050.27.2012

W sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok i informacji o stanie mienia Gminy Przyrów.

Zarządzenie Nr 0050.26.2012

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2012r.

Zarządzenie Nr 0050.25.2012

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 0050.24.2012

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 0050.23.2012

W sprawie wprowadzenia  Regulaminu  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Przyrowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie

Zarządzenie nr 0050.22.2012

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.59.2011 Wójta Gminy w Przyrowie z dnia 19 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 0050.21.2012

W sprawie sprostowania błędu pisarskiego w tytule Zarządzenia Wójta Gminy Przyrów nr 0050.15.2012 z dnia 24 lutego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.

Zarządzenie nr 0050.20.2012

W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania, realizowanego przez Gminę Przyrów w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie: "Odnowa i Rozwój wsi"

Zarządzenie nr 0050.19.2012

W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania, realizowanego przez Gminę Przyrów w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie: "Odnowa i Rozwój wsi"  

Zarządzenie nr 0050.18.2012

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2012 r

Zarządzenie nr 0050.17.2012

W sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie do wydawania decyzji administracyjnych

Zarządzenie nr 0050.16.2012

W sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie do wydawania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych

Zarządzenie nr 0050.15.2012

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050.14.2012

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 0050.13.2012

W sprawie zwrotu kosztu zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych

Zarządzenie nr 0050.12.2012

W sprawie nabycia nieruchomości

Zarządzenie nr 0050.11.2012

W sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2012 roku

Zarządzenie nr 0050.10.2012

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2012 roku

Zarządzenie nr 0050.9.2012

W sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej rozstrzygającej otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w 2012 roku.

Zarządzenie nr 0050.7.2012

 W sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Przyrowie na 2012 r

Zarządzenie nr 0050.6.2012

W sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy

Zarządzenie nr 0050.5.2012

W sprawie ewidencji w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w Przyrowie

Zarządzenie nr 0050.4.2012

W sprawie przekazania Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarębicach samochodu pożarniczego.

Zarządzenie nr 0050.3.2012

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie nr 0050.2.2012

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę chodnika na ul. Leśnej, ul. Sportowej i ul. Stromej w Przyrowie oraz remont chodnika na ul. Zielonej w Przyrowie"

Zarządzenie nr 0050.1.2012

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawę oleju opałowego grzewczego w ilości 35 000 litrów w 2012 roku"