Uchwała nr 60/VIII/2011

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2011– 2024

Uchwała nr 59/VIII/2011

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Uchwała nr 58/VIII/2011

W sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na lata 2012 - 2014

Uchwała nr 57/VIII/2011

 W sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2012 rok

Uchwała nr 56/VIII/2011

W sprawie ustalenia podatku od środków transportowych

Uchwała nr 55/VIII/2011

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012 r

Uchwała nr 54/VIII/2011

 W sprawie uchwalenia dotacji przedmiotowych

Uchwała nr 53/VIII/2011

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia wykonywania zadania własnego Gminy Przyrów dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych