Uchwała nr 52/VII/2011

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla sołectwa Stanisławów

Uchwała nr 51/VII/2011

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla sołectwa Staropole

Uchwała nr 50/VII/2011

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla sołectwa Zarębice

Uchwała nr 49/VII/2011

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla sołectwa Bolesławów

Uchwała nr 48/VII/2011

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla sołectwa Przyrów

Uchwała nr 47/VII/2011

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów

Uchwała nr 46/VII/2011

W sprawie uchwalenia Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów uchwalonego uchwałą nr 207/XXIX/02 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 5 czerwca 2002 roku

Uchwała nr 45/VII/2011

W sprawie zmiany Uchwały nr 58/X/95 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 24 czerwca 1995 r

Uchwała nr 44/VII/2011

W sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć psychologa, logopedy, zajęć bibliotecznych i nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia w różnym wymiarze

Uchwała nr 43/VII/2011

W sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie

Uchwała nr 42/VII/2011

W sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesicach

Uchwała nr 41/VII/2011

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r

Uchwała nr 40/VII/2011

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2011– 2024