Uchwała nr 39/VI/2011

W sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przezPubliczne Przedszkole w Przyrowie