Uchwała nr 38/V/2011

W sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Przyrowie

Uchwała nr 37/V/2011

W sprawie powołania zespołu oceniającego kandydatów na ławników

Uchwała nr 36/V/2011

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2011– 2024  

Uchwała nr 35/V/2011

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Uchwała nr 34/V/2011

W sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze roku budżetowego.

Uchwała nr 33/V/2011

W sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.

Uchwała nr 32/V/2011

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na pokrycie 50% kosztów niekwalifikowanych projektu dot. "Scalenia gruntów obrębu Wiercica Gmina Przyrów"

Uchwała nr 31/V/2011

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie drogowe pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1096 S na odcinku Przyrów-Podlesie"

Uchwała nr 30/V/2011

W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2010 rok  

Uchwała nr 29/V/2011

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2010 rok