Uchwała nr 28/IV/11

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie za 2010 rok  

Uchwała nr 27/IV/11

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie za 2010 rok

Uchwała nr 26/IV/11

W sprawie zmiany w uchwale nr 14/III/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r

Uchwała nr 25/IV/11

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2011–2024  

Uchwała nr 24/IV/11

W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki  

Uchwała nr 23/IV/11

W sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała nr 22/IV/11

W sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości

Uchwała nr 21/IV/11

W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przyrów, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Przyrów

Uchwała nr 20/IV/11

W sprawie przyjęcia Gminnego programu aktywności lokalnej na 2011 rok

Uchwała nr 19/IV/11

W sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przyrów NR 11/III/10 z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych

Uchwała nr 18/IV/11

W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych przebiegających przez teren gminy Przyrów

Uchwała nr 17/IV/11

W sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

Uchwała nr 16/IV/11

W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011