Uchwała nr 182/XXIX/10

W sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Wiercica

Uchwała nr 181/XXIX/10

W sprawie: zmiany uchwały nr 161/XXVI/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Uchwała nr 180/XXIX/10

W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r

Uchwała nr 179/XXIX/10

W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych.

Uchwała nr 178/XXIX/10

W sprawie sposobu sprawienia pogrzebu

Uchwała nr 177/XXIX/10

W sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy

Uchwała nr 176/XXIX/10

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Zalesice

Uchwała nr 175/XXIX/10

W sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Sołectwa Przyrów  

Uchwała nr 174/XXIX/10

W sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Przyrów lub jej jednostkom organizacyjnym

Uchwała nr 173/XXIX/10

W sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego