Uchwała nr 151/XXIV/09

W sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  

Uchwała nr 150/XXIV/09

W sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych  

Uchwała nr 149/XXIV/09

W sprawie ustalenia podatku od środków transportowych

Uchwała nr 148/XXIV/09

W sprawie: określenia podatku od nieruchomości na 2010 rok

Uchwała nr 147/XXIV/09

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała nr 146/XXIV/09

W sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przyrów