Uchwała nr 145/XXIII/09

W sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie gminy Przyrów  

Uchwała nr 144/XXIII/09

W sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów  

Uchwała nr 143/XXIII/09

W sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów

Uchwała nr 142/XXIII/09

W sprawie zmiany Uchwały Nr 15/II/02 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przyrów  

Uchwała nr 141/XXIII/09

W sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie do wydawania decyzji administracyjnych

Uchwała nr 140/XXIII/09

W sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Przyrów

Uchwała nr 139/XXIII/09

W sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi w roku 2010

Uchwała nr 138/XXIII/09

W sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" oraz podpisania umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia

Uchwała nr 137/XXIII/09

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała nr 136/XXIII/09

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu Partnerstwo Północnej Jury w Janowie

Uchwała nr 135/XXIII/09

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych w technologii nakładek bitumicznych i chodnika na drodze powiatowej 1096 S Przyrów-Stanisławów (ul. Zarębska) na długości około 360 mb