Uchwała nr 102/XVI/2008

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego na 2009 r

Uchwała nr 101/XVI/2008

W sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi w roku 2009

Uchwała nr 100/XVI/2008

W sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2009 rok

Uchwała nr 99/XVI/2008

W sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości

Uchwała nr 98/XVI/2008

W sprawie ustalenia podatku od środków transportowych

Uchwała nr 97/XVI/2008

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała nr 96/XVI/2008

W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przyrów, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub gminę Przyrów

Uchwała nr 95/XVI/2008

W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Przyrowie nr 84/XV/08 z 29.09.08r., w sprawie: szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy dla szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

Uchwała nr 94/XVI/2008

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok