Uchwała nr 31/VI/2007

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała nr 30/VI/2007

W sprawie zaopiniowania projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego "Stawki"

Uchwała nr 29/VI/2007

W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2006 rok