Uchwała nr 131/XXIII/06

W sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW

Uchwała nr 130/XXIII/06

W sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu w placówkach oświatowych dla pracowników nie będących nauczycielami

Uchwała nr 129/XXIII/06

W sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego, wartości punktu w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Przyrowie.

Uchwała nr 128/XXIII/06

W sprawie: ustalenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała nr 127/XXIII/06

W sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego, wartości punktu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przyrowie.

Uchwała nr 126/XXIII/06

W sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Przyrowie przy ul. Szkolnej 44.

Uchwała nr 125/XXIII/06

W sprawie zmiany Uchwały Nr 120/XXI/05 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach or

Uchwała nr 124/XXIII/06

W sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" na 2006 rok